top of page

(The Association of Swedish Motor Vehicle Repairers)
Här finner du stadgarna för Svenska Fordonsbranschen

Öppna stadgarna i ny flik eller ladda ner som PDF

Stadgar för Svenska Fordonsbranschen
Organisationsnummer: 802464–5353
1. Föreningens namn och ändamål
1.1. Föreningens namn och firma är Svenska Fordonsbranschen som är en ideell förening som
har till ändamål att tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen.
2. Föreningens säte
2.1. Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.
3. Kriterier för Medlemskap och medlemmens åtaganden
3.1. Som medlem kan antas välrenommerat företag som stadigvarande underhåller och/eller
reparerar fordon samt levererar eller marknadsför reservdelar, material och/eller
tillbehör till lätta och tunga fordon. Föreningen ges möjlighet att ansluta
branschrelaterade sektorer efter beslut av styrelsen.
3.2. Företaget skall vara ett inregistrerat företag (F-skatt/FA-skatt) och ha ordnad bokföring
och konsekvent genomförd redovisning enligt gällande lag.
3.3. Företaget skall ha tillräckligt rörelsekapital i förhållande till sin verksamhet.
3.4. Företaget och/eller företagsledaren får inte tillämpa affärsmetoder som kan skada den
seriösa branschens anseende.
3.5. Företaget ska hålla sig informerad och följa de lagar, verkstadens reparationsvillkor,
föreskrifter och regler som gäller för sin verksamhet.
3.6. Företaget ska ha en ansvarsförsäkring enligt allmänna villkor som gäller för
motorbranschföretag.
3.7. Medlemmen ska hålla sig informerad om och förhålla sig till föreningens stadgar.
3.8. Beslut om att antaga nytt medlemsföretag i Föreningen fattas av ledningen på
föreningen. Om ansökan avslås har sökande rätt att pröva sin ansökan till styrelsen.
4. Trygghetsgaranti
4.1. Medlem ska alltid lämna Trygghetsgaranti till konsument. Trygghetsgarantin innebär att
medlemsföretaget alltid följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut. Om ett
medlemsföretag inte följer ARN:s beslut kommer Svenska Fordonsbranschen ersätta
konsumenten enligt beslutet från ARN. Därefter är medlemmen skyldig att ersätta
Svenska Fordonsbranschen med motsvarande belopp. Vid händelse då konsumenten inte
accepterar ARN:s beslut och/eller tar tvisten till domstol bortfaller dock garantin och
medlemsföretaget är då heller ej ålagd att följa ARN:s beslut utan ska i stället rätta sig
efter domstolens avgörande.
5. Upphörande av medlemskap
5.1. Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.
5.2. Vid utträde upphör medlemskap vid det årsskifte som inträffar närmast efter det att sex
månader förflutit sedan uppsägningsdagen. Uppsägning skall ske skriftligen.
5.3. Vid begäran från medlemmen kan styrelsen pröva förtida upphörande av medlemskap.
Upphör medlemskapet i förtid är medlemsföretaget skyldig att betala medlems- och
serviceavgift i enlighet med föregående stycke.
5.4. Medlemsföretag som inte iakttagit sina förpliktelser enligt dessa stadgar eller i övrigt,
eller som skadar Föreningen eller motarbetar dess ändamål och intressen kan uteslutas
ur Föreningen efter beslut på föreningsstämman.
5.5. Upphör medlemskapet äger medlemsföretaget inte rätt till återbetalning av vad
medlemsföretaget betalat till Föreningen.
5.6. Om medlem inte följer ARN:s beslut kan styrelsen fatta beslut om att medlemmen ska
uteslutas, sådan uteslutning kan ske med omedelbar verkan.
5.7. Medlem har inte rätt till återbetalning av medlemsavgift.
6. Föreningens förvaltning
6.1. Föreningens angelägenheter handhas av branschdirektören eller av föreningens
ordförande enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.
6.2. Föreningen kan bedriva viss verksamhet i juridisk person.
6.3. Varje medlemsföretag skall erlägga av föreningsstämman fastställd medlemsavgift.
Utöver denna medlemsavgift skall medlemsföretagen erlägga en serviceavgift som
beslutas av styrelsen till täckande av föreningens kostnader för bedrivande av
verksamhet i enlighet med föreningens ändamål.
6.4. Föreningen tecknas av Branschdirektör och föreningens ordförande eller av två
styrelseledamöter i förening. Branschdirektören har rätt att teckna firman avseende den
löpande förvaltningen.
7. Styrelsen
7.1. Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och högst 12 ledamöter som utses vid
ordinarie föreningsstämma samt högst sex suppleanter. Den ordinarie föreningsstämman
skall utse styrelseordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.
7.2. Styrelseledamöter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med ordinarie
föreningsstämma två år senare på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år.
Styrelseordförande väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med ordinarie
föreningsstämma ett år senare.
7.3. Ledamots styrelseuppdrag upphör i förtid om styrelseledamot begär det.
8. Styrelsens uppgifter
8.1. Vid handhavande av Föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt - att leda
Föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och föreningsstämmas beslut - att
förvalta Föreningens medel på ett betryggande sätt - att förbereda vid ordinarie liksom
extra föreningsstämma förekommande ärenden.
9. Styrelsesammanträde
9.1. Styrelsen sammanträder efter kallelse av styrelseordföranden eller av branschdirektören.
9.2. Styrelseordföranden skall kalla till sammanträde om en tredjedel av hela antalet
styrelseledamöter begär det, hos ordförande, med angivande av vilken eller vilka frågor
som önskas bli behandlade.
10. Styrelsens beslut
10.1. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter deltar i
beslutet.
10.2. Envar styrelseledamot har en röst.
10.3. Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet närvarande förenar sig och vid lika
röstetal den mening som biträds av ordförande.
11. Räkenskapsår
11.1. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.
11.2. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning innefattande
förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.
11.3. Årsredovisningshandlingarna för räkenskapsåret skall tillställas Föreningens revisor (er)
senast den 1 april påföljande år.
12. Revision
12.1. För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utser ordinarie
föreningsstämman en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter.
12.2. Minst en revisor och minst en suppleant skall vara auktoriserad revisor.
12.3. Revisor (er) och suppleant(er) väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med
nästa ordinarie föreningsstämma.
12.4. Senast 30 april skall revisorerna avge sin berättelse över föregående räkenskapsårs
förvaltning och räkenskaper.
13. Kallelse till föreningsstämma
13.1. Kallelse till föreningsstämma skall ske senast tre veckor före ordinarie föreningsstämman
13.2. Till kallelsen bifogas föredragningslista och årsredovisning med revisionsberättelse.
13.3. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast två veckor före extra
föreningsstämman. Till kallelsen bifogas föredragningslista.
14. Föreningsstämman
14.1. Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under november månad på tid och plats
som styrelsen beslutar.
14.2. Extra föreningsstämma hålls efter beslut av styrelsen, eller om revisor eller minst hälften
av medlemsföretagen skriftligen begär det hos styrelsens ordförande, med angivande av
vilken eller vilka frågor som önskas behandlade.
15. Ärenden på ordinarie föreningsstämma
Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:
§ 1. Val av ordförande vid ordinarie föreningsstämma
§ 2. Val av protokollförare för stämman
§ 3. Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet
§ 4. Fastställande av röstlängd
§ 5. Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning sammankallad
§ 6. Framläggande av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse
§ 7. Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition
av Föreningens vinst eller förlust
§ 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter
§ 9. Fastställande av medlemsavgifter
§ 10. Val av styrelsens ledamöter
§ 11. Val av styrelsens ordförande
§ 12. Val av revisor(er) jämte suppleant(er)
§ 13. Val av valberedning
§ 14. Val av ombud att representera Föreningen vid bolagsstämma eller motsvarande i
sådan juridisk person som omnämns i punkt 5.2
16. Röstning vid föreningsstämma
16.1. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Varje medlem kan företräda sig själv med
en röst och agera ombud för annan medlem genom fullmakt.
16.2. Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet, d v s det som biträtts av mer än
hälften av de vid föreningsstämman närvarande medlemsföretagen.
17. Ändring av stadgar
17.1. För ändring av Föreningens stadgar krävs antingen enhälligt beslut av medlemsföretagen
närvarande på ordinarie föreningsstämma eller beslut av två på varandra följande
stämmor, varav en skall vara ordinarie. Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa
stadgar får endast behandlas om det lämnats till styrelsen senast 30 dagar innan
stämman. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.
Föreningens stadgar beslutades av enig föreningsstämma
Stockholm den 7 mars 2024
SVENSKA FORDONSBRANSCHEN Tfn. 08 - 519 475 10
www.svenskafordonsbranschen.se , info@svenskafordonsbranschen.se

bottom of page