top of page

(The Association of Swedish Motor Vehicle Repairers)
Här finner du stadgarna för Svenska Fordonsbranschen

Öppna stadgarna i ny flik eller ladda ner som PDF

Stadgar för Svenska Fordonsbranschen

Organisationsnummer: 802464–5353

 

 1. Föreningens namn och ändamål

  1. Föreningens namn och firma är Svenska Fordonsbranschen som är en ideell förening som har till ändamål att tillvarata medlemsföretagens gemensamma intressen.

 

 1. Föreningens säte

  1. Föreningen skall ha sitt säte i Stockholm.

 

 1. Kriterier för Medlemskap och medlemmens åtaganden

  1. Som medlem kan antas välrenommerat företag som stadigvarande underhåller och/eller reparerar fordon samt levererar eller marknadsför reservdelar, material och/eller tillbehör till lätta och tunga fordon. Föreningen ges möjlighet att ansluta branschrelaterade sektorer efter beslut av styrelsen.

  2. Företaget skall vara ett inregistrerat företag (F-skatt/FA-skatt) och ha ordnad bokföring och konsekvent genomförd redovisning enligt gällande lag.

  3. Företaget skall ha tillräckligt rörelsekapital i förhållande till sin verksamhet.

  4. Företaget och/eller företagsledaren får inte tillämpa affärsmetoder som kan skada den seriösa branschens anseende.

  5. Företaget ska hålla sig informerad och följa de lagar, verkstadens reparationsvillkor, föreskrifter och regler som gäller för sin verksamhet.

  6. Företaget ska ha en ansvarsförsäkring enligt allmänna villkor som gäller för motorbranschföretag.

  7. Medlemmen ska hålla sig informerad om och förhålla sig till föreningens stadgar.

  8. Beslut om att antaga nytt medlemsföretag i Föreningen fattas av ledningen på föreningen. Om ansökan avslås har sökande rätt att pröva sin ansökan till styrelsen.

 

 1. Trygghetsgaranti

  1. Medlem ska alltid lämna Trygghetsgaranti till konsument. Trygghetsgarantin innebär att medlemsföretaget alltid följer Allmänna Reklamationsnämndens (ARN) beslut. Om ett medlemsföretag inte följer ARN:s beslut kommer Svenska Fordonsbranschen ersätta konsumenten enligt beslutet från ARN. Därefter är medlemmen skyldig att ersätta  Svenska Fordonsbranschen med motsvarande belopp. Vid händelse då konsumenten inte accepterar ARN:s beslut och/eller tar tvisten till domstol bortfaller dock garantin och medlemsföretaget är då heller ej ålagd att följa ARN:s beslut utan ska i stället rätta sig efter domstolens avgörande.

 

 1. Upphörande av medlemskap

  1. Medlemskap upphör antingen genom utträde eller genom uteslutning.

  2. Vid utträde upphör medlemskap vid det årsskifte som inträffar närmast efter det att sex månader förflutit sedan uppsägningsdagen. Uppsägning skall ske skriftligen.

  3. Vid begäran från medlemmen kan styrelsen pröva förtida upphörande av medlemskap. Upphör medlemskapet i förtid är medlemsföretaget skyldig att betala medlems- och serviceavgift i enlighet med föregående stycke.

  4. Medlemsföretag som inte iakttagit sina förpliktelser enligt dessa stadgar eller i övrigt, eller som skadar Föreningen eller motarbetar dess ändamål och intressen kan uteslutas ur Föreningen efter beslut på föreningsstämman.

  5. Upphör medlemskapet äger medlemsföretaget inte rätt till återbetalning av vad medlemsföretaget betalat till Föreningen.

  6. Om medlem inte följer ARN:s beslut kan styrelsen fatta beslut om att medlemmen ska uteslutas, sådan uteslutning kan ske med omedelbar verkan.

  7. Medlem har inte rätt till återbetalning av medlemsavgift.

 

 1. Föreningens förvaltning

  1. Föreningens angelägenheter handhas av branschdirektören eller av föreningens ordförande enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar.

  2. Föreningen kan bedriva viss verksamhet i juridisk person.

  3. Varje medlemsföretag skall erlägga av föreningsstämman fastställd medlemsavgift. Utöver denna medlemsavgift skall medlemsföretagen erlägga en serviceavgift som beslutas av styrelsen till täckande av föreningens kostnader för bedrivande av verksamhet i enlighet med föreningens ändamål.

  4. Föreningen tecknas av Branschdirektör och föreningens ordförande eller av två styrelseledamöter i förening. Branschdirektören har rätt att teckna firman avseende den löpande förvaltningen.

 

 1. Styrelsen

  1. Föreningens styrelse skall bestå av ordförande och högst 12 ledamöter som utses vid ordinarie föreningsstämma samt högst sex suppleanter. Den ordinarie föreningsstämman skall utse styrelseordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande.

  2. Styrelseledamöter väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med ordinarie föreningsstämma två år senare på så sätt att hälften av ledamöterna väljs varje år. Styrelseordförande väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med ordinarie föreningsstämma ett år senare.

  3. Styrelsens uppdrag upphör i förtid om styrelseledamot begär det.

 

 1. Styrelsens uppgifter

  1. Vid handhavande av Föreningens angelägenheter åligger det styrelsen särskilt - att leda Föreningens verksamhet i enlighet med dessa stadgar och föreningsstämmas beslut - att förvalta Föreningens medel på ett betryggande sätt - att förbereda vid ordinarie liksom extra föreningsstämma förekommande ärenden.

 

 1. Styrelsesammanträde

  1. Styrelsen sammanträder efter kallelse av styrelseordföranden eller av branschdirektören.

  2. Styrelseordföranden skall kalla till sammanträde om en tredjedel av hela antalet styrelseledamöter begär det, hos ordförande, med angivande av vilken eller vilka frågor som önskas bli behandlade.

 

 1. Styrelsens beslut

  1. Styrelsen är beslutsför när mer än hälften av hela antalet styrelseledamöter deltar i beslutet.

  2. Envar styrelseledamot har en röst.

  3. Som styrelsens beslut gäller den mening som flertalet närvarande förenar sig och vid lika röstetal den mening som biträds av ordförande.

 

 1. Räkenskapsår

  1. Föreningens räkenskapsår är kalenderår.

  2. För varje räkenskapsår skall styrelsen avge årsredovisning innefattande förvaltningsberättelse med balans- och resultaträkning.

  3. Årsredovisningshandlingarna för räkenskapsåret skall tillställas Föreningens revisor (er) senast den 1 april påföljande år.

 

 1. Revision

  1. För granskning av styrelsens förvaltning och Föreningens räkenskaper utser ordinarie föreningsstämman en eller två revisorer jämte en eller två suppleanter.

  2. Minst en revisor och minst en suppleant skall vara auktoriserad revisor.

  3. Revisor (er) och suppleant(er) väljs för tiden från ordinarie föreningsstämma till och med nästa ordinarie föreningsstämma.

  4. Senast 30 april skall revisorerna avge sin berättelse över föregående räkenskapsårs förvaltning och räkenskaper. 

 

 1. Kallelse till föreningsstämma

  1. Kallelse till föreningsstämma skall ske senast tre veckor före ordinarie föreningsstämman

  2. Till kallelsen bifogas föredragningslista och årsredovisning med revisionsberättelse.

  3. Kallelse till extra föreningsstämma skall ske senast två veckor före extra föreningsstämman. Till kallelsen bifogas föredragningslista.

 

 1. Föreningsstämman

  1. Ordinarie föreningsstämma skall hållas senast under november månad på tid och plats som styrelsen beslutar.

  2. Extra föreningsstämma hålls efter beslut av styrelsen, eller om revisor eller minst hälften av medlemsföretagen skriftligen begär det hos styrelsens ordförande, med angivande av vilken eller vilka frågor som önskas behandlade.

 

 1. Ärenden på ordinarie föreningsstämma

Vid ordinarie föreningsstämma skall följande ärenden förekomma till behandling:

§ 1.Val av ordförande vid ordinarie föreningsstämma

§ 2.Val av protokollförare för stämman

§ 3.Val av två justeringsmän att jämte ordföranden justera protokollet

§ 4.Fastställande av röstlängd

§ 5.Frågan om stämman blivit i stadgeenlig ordning sammankallad

§ 6.Framläggande av styrelsens årsredovisning och revisionsberättelse

§ 7.Beslut om fastställande av resultat- och balansräkning samt beslut om disposition av Föreningens vinst eller förlust

§ 8.Beslut om ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter

§ 9.Fastställande av medlemsavgifter

§ 10.Val av styrelsens ledamöter

§ 11.Val av styrelsens ordförande

§ 12.Val av revisor(er) jämte suppleant(er)

§ 13.Val av valberedning

§ 14.Val av ombud att representera Föreningen vid bolagsstämma eller motsvarande i sådan juridisk person som omnämns i punkt 5.2

 

 1. Röstning vid föreningsstämma

  1. Vid föreningsstämma har varje medlem en röst. Varje medlem kan företräda sig själv med en röst och agera ombud för annan medlem genom fullmakt.

  2. Föreningsstämmans beslut fattas med enkel majoritet, d v s det som biträtts av mer än hälften av de vid föreningsstämman närvarande medlemsföretagen.

 

 1. Ändring av stadgar

  1. För ändring av Föreningens stadgar krävs antingen enhälligt beslut av medlemsföretagen närvarande på ordinarie föreningsstämma eller beslut av två på varandra följande stämmor, varav en skall vara ordinarie. Förslag eller ändring av eller tillägg till dessa stadgar får endast behandlas om det lämnats till styrelsen senast 30 dagar innan stämman. Förslag till ändring av stadgarna får ges av såväl medlem som styrelsen.

 

 

Stockholm den 7 mars 2024

 

SVENSKA FORDONSBRANSCHEN

www.svenskafordonsbranschen.se

info@svenskafordonsbranschen.se

08 - 519 475 10

bottom of page